Damarwulan : sebuah lakon wayang krucil : kupasan segi falsafah dan simboliknya

Riwayat dan falsafah hidup Ingkang Sinoehoen Sri Soesoehoenan Pakoeboewono ke X, 1893-1939

Biography of Paku Buwana X, Sunan of Surakarta, fl. 1893-1939.

Intipati dan falsafah penyair laut J.M. Aziz

Criticism on the works of J.M. Aziz, a Malaysian poet.

FALSAFAH IBNU KHALDUN

Pemikiran Zaʻba dalam Falsafah takdir, 1932

Thoughts of Zaʻba, a Malaysian politician on Islam and philosophy.

Perkembangan Bahasa Malaysia dal falsafah pembinaannya

Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia

tafsiran dan penghayatan

Educational philosophy of Universiti Kebangsaan Malaysia; papers.

Falsafah negara & pendidikan kewarganegaraan

Pancasila and civic education includes its relation with local government, good governance, and civil society in Indonesia.

T'AI CHI: THE GREAT HARMONY; Seni Menjalani Kehidupan; Falsafah Gerakan Mansfaat

Asas linggaisme falsafah nenek moyang kita

Falsafah hidup Jawa

On Javanese philosophy and conduct of life.

Falsafah kalam di era postmodernisme

Kalam philosophy, theological thought in Islam on postmodernism.