Gagasan demokrasi Amien Rais dalam teori politik Islam Indonesia

Kedua, ketiadaan akses ke forum dan mekanisme pengambilan keputusan dari
pihak-pihak atau issue-issue teretentu disebabkan oleh rintangan-rintanmgan
yang dibuat oleh pihak yang dominan atau berkauasa serta melahirkan sikap ...