Kamus Bahasa Malangan

Osob Kiwalan (Boso Walikan), Bahasa "Kebalikan" Malang, Bahasa Malang (Osob Ngalam)

Dictionary of slang Indonesian and slang Javanese.

Dictionary of slang Indonesian and slang Javanese.