Sebanyak 46 item atau buku ditemukan

Report of the New York Bay Pollution Commission to Hon. Frank Wayland Higgins, Governor

March 31, 1905 ...

... to be studied again by a new commission and presented a bill providing for a
commission of eight persons, three of whom were to be members of the original
commission of 1896. The bill was passed and Governor Vorhees on Aug. 3, 1898
, appointed the following commissioners : Mr. William T. Hunt, Dr. H. C. H. Herold,
Dr. E. J. Marsh, Hon. John Hinch- liffe, Dr. James A. Exton, Hon. Charles W. Fuller
, Hon. Charles F. Harrington, and Mr. William Kent. State Sewerage Commission.

Uporaba Berlekamp-Masseyevega algoritma v kriptografiji in teoriji kodiranja

magistrsko delo

Delo opisuje področji, za potrebe katerih je bil razvit Berlekamp-Masseyev algoritem. V prvih dveh poglavjih so predstavljene kode za odpravljanje napak. Največji poudarek je na dekodiranju BCH kod, kjer s pomočjo Berlekampovega algoritma rešimo takoimenovano ključno enačbo, ter na dekodiranju v sezname za Reed-Solomonove kode, kjer z Guruswami-Sudanovim algoritmom dosežemo večjo učinkovitost odpravljanja napak. V naslednjih treh poglavjih so obravnavane tokovne šifre, to je del področja simetrične kriptografije. Podrobno so opisane statistične lastnosti m-zaporedij, ki so poseben primer LFSR zaporedij. Te lastnosti so takoimenovani Golombovi postulati naključnosti. Podrobno je pedstavlje tudi Berlekamp-Masseyev algoritem za sintezo LFSR. Definirani so potrebni pogoji za kriptografsko varnost psevdonaključnih zaporedij, kar je pravzaprav bistveni del kriptoanalize asinhronih tokovnih šifer, ter napadi na tokovne šifre in statistični testi. V zadnjem poglavju pa je predstavljen prvi determinističen algoritem polinomske časovne zahtevnosti za problem praštevilo, ki napoveduje umik verjetnostnih algoritmov za problem praštevilo iz algoritmov za iskanje naključnih praštevil, ki se uporabljajo v mnogih kriptografskih algoritmih.

Delo opisuje področji, za potrebe katerih je bil razvit Berlekamp-Masseyev algoritem.

Pedoman pengelolaan wakaf tunai

Untuk harta wakaf yang berujud harta tidak bergerak seperti tanah dan
bangunan, pihak bank Syari'ah bisa menerima jika dijadikan ... Kantor
perbankan Syari'ah lebih luas dibandingkan dengan lembaga keuangan Syari'
ah lainnya.