Pembangunan Yang Berimbang

Jawa Timur dalam Era Orde Baru