Pembangunan yang berimbang

Jawa Timur dalam era orde baru